(Yritystoimitusehdot löydät täältä)

Kuluttajatoimitusehdot

1 Soveltaminen ja määritelmät

1.1 Näitä Healthfactory Oy:n (Palveluntarjoaja) yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kuluttaja-asiakkaille (Käyttäjä) toimitettuihin palveluihin ja aineistoihin (Palvelu). 

1.2 Käyttäjän katsotaan olevan kuluttaja-asiakas, jos hän hankkii edellä mainittuja Palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinoa varten.

2 Palvelun toimittaminen ja käyttö

2.1 Palvelu on kokonaisuus, johon sisältyy Palveluntarjoajan ja mahdollisten muiden palveluntarjoajien, kuten valmentajien (Muut Palveluntarjoajat) kulloinkin tarjoamia Palveluja.

2.2 Palveluntarjoaja voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun Palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden Palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun Palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman Palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, virheistä, viivästymisestä taikka Palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun Palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

2.3 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn Palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Palveluntarjoaja ei anna mitään takuuta Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoajalla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

2.4 Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun muille käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan kuitenkin poiketa toisistaan.

2.5 Jotkin Palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun Käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Palveluntarjoaja katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet Käyttäjät.

2.6 Jotkin Palvelut edellyttävät, että Käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän tulee myös valita itselleen salasana (Käyttäjätunnus).

2.7 Palvelua voivat käyttää 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Käyttäjän on annettava vanhempansa tai laillisen huoltajansa tehdä rekisteröinti loppuun puolestaan, ennen kuin Palvelun käyttäminen on mahdollista.

3 Asiakkaan yleiset velvoitteet

3.1 Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin Käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä ”sellaisena kuin sen on” - ehdolla ja Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palveluun rajoituksettomaksi ajaksi.

3.2 Palveluntarjoajan valmennuksiin osallistuva vakuuttaa olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä (loukkaantumiset, sairastumiset ja rasitusvammat) ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan vapauttaen samalla valmentajina toimivat Muut Palveluntarjoajat ja Palveluntarjoajan vastuusta, ellei pakottavasta laista muuta johdu. Käyttäjä sitoutuu tiedottamaan muutoksista terveydentilassaan tai muista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (mm. raskaus, loukkaantumiset, lääkehoito).

3.3 Palveluntarjoaja pyrkii aina toteuttamaan valmennukset turvallisesti ja Muut Palveluntarjoajat tekevät parhaansa riskien minimoimiseksi, niin harjoituksissa kuin niiden ulkopuolella. Tästä huolimatta, jokainen Käyttäjä on ensisijaisesti itse vastuussa siitä, että toteuttaa valmennuksen tehtävät oman terveydentilansa ja kuntonsa sallimissa rajoissa.

4 Käyttäjän toimittama aineisto ja materiaali

4.1 Immateriaalioikeudet Käyttäjän toimittamaan aineistoon ja materiaaliin säilyvät Käyttäjällä, eikä Palveluntarjoajalla ole oikeutta käyttää niitä muuhun kuin tämän sopimuksen ja Palvelun mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä vastaa antamistaan ohjeista sekä toimittamastaan aineistosta ja materiaalista sekä siitä, ettei niiden käyttäminen Käyttäjän tilaamien Tuotteiden valmistamiseen ja Palvelujen tekemiseen loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia taikka muutoin lakia.

5 Palveluja koskevat oikeudet

5.1 Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palveluun ja sen muutoksiin kuuluvat Palveluntarjoajalle, Muille Palveluntarjoajille tai kolmansille. Käyttäjä saa Palveluun käyttöoikeuden, joka ei ole yksinoikeus ja jonka ehdot määräytyvät näiden ehtojen ja Palvelun mukana mahdollisesti toimitettavien Palveluntarjoajan tarkempien käyttöoikeusehtojen mukaan.

5.2 Käyttäjä ei saa siirtää, vuokrata, myydä tai muuten luovuttaa kolmannelle käyttöoikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei tule ilman perusteltua syytä evätä. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua tarjotakseen sen käyttämistä koskevia palveluita kolmansille ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ellei käyttöoikeustyypistä riippuen nimenomaan toisin määritellä.

5.3 Jos toimitukseen sisältyy Palveluntarjoajan tai Muiden Palveluntarjoajien Palveluja, joiden käyttöoikeusehdot poikkeavat tässä kohdassa 5 sovituista ehdoista, nämä sovellettavat käyttöoikeusehdot määritellään erikseen joko Palvelun verkkosivuilla tai muutoin kirjallisesti tai Muun Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välisessä erillisessä sopimuksessa.

6 Ostaminen SYKE Marketplacesta ja ohjelmakaupasta

6.1 Lähtökohtaisesti ohjelmat ja valmennukset ostetaan Muilta Palveluntarjoajilta, eikä Palveluntarjoaja ole vastuussa niiden sisällöstä. Mikäli Käyttäjä kuitenkin ostaa Marketplacesta tai Palveluntarjoajan ohjelmakaupasta, niin tällöin myyjänä ja palveluntarjoajana toimii Healthfactory Oy ja sovelletaan seuraavia sääntöjä:

 • Huolimatta siitä, että asiakkaan valmennusta laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen ja ruokavalion muutokseen liittyy aina tiettyjä riskejä. 
 • Käyttäjä vakuuttaa valmennuksen tilaamisella olevansa tietoinen siihen liittyvistä riskeistä ja osallistuu valmennukseen omalla vastuullaan. Käyttäjä hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, relevantti valmentaja (tai SYKE Tribe) eivät vastaa asiakkaalle mahdollisesti syntyvistä vammoista, vahingoista tai allergioista.
 • Asiakkaan tulee itse huolehtia valmennusta varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

7 Käyttöoikeuden estäminen ja rajoittaminen

7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Palveluntarjoajaa taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Palveluntarjoaja voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta. myös estää Käyttäjän pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanoton.

7.2 Palveluntarjoaja pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

 • Laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;

 • Tietoturvarikkomukset, tietomurrot tai niiden yritykset;

 • Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia tai loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;

 • Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja, soveltuvaa lakia tai viranmaismääräyksiä;

 • Muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;

 • Virheellisten henkilötietojen antaminen, tai muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;

 • Viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen; 

 • Ohjelmiston koodin kääntäminen (ns. reverse engineering) lukuun ottamatta tilanteita, joissa Palveluntarjoaja tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen); ja

 • Muut vastaavat perustellut syyt.

8 Käyttäjätunnukset

8.1 Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Tunnus perustuu sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle, eikä Käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki Käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli Käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

8.2 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

8.3 Rekisteröityneellä Käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@syketribe.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Palveluntarjoaja kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

9 Hinnat ja maksuehdot, peruutusehdot

9.1 Sopimuksessa mainittuihin hintoihin sisältyvät sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Mikäli arvonlisäveron tai muiden viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, Palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti.

9.2 Ellei Palvelulle ole sovittu sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan Palveluntarjoajan sopimusta tehtäessä voimassa olleen hinnaston mukaisia hintoja.

9.3 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa perimiään hintoja ilmoittamalla tästä Käyttäjälle ennen muutoksen voimaantuloa. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa erääntyneisiin laskuihin. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutosta, sillä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin ilmoittamalla tästä kirjallisesti Palveluntarjoajalla vähintään seitsemän (7) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

9.4 Lähtökohtaisesti Palveluntarjoajan ohjelmakaupasta tehdyissä ostoissa ei ole peruutusoikeutta, koska kyseessä on digitaalinen tuote, jonka Käyttäjä saa kokonaisuudessaan välittömästi käyttöönsä ja voisi hyödyntää materiaaleja tallentamalla ne koneelleen ja tekemällä tämän jälkeen peruutuksen. Palveluntarjoaja on kuitenkin aina valmis keskustelemaan, mikäli peruutukselle on hyväksyttävä syy. Näissä tilanteissa tulee Käyttäjän olla yhteydessä asiakaspalveluun viimeistään viiden (5) päivän sisällä ostosta. Syketribe.fi -Palvelun peruuttaminen on mahdollista neljäntoista (14) päivän ajan ostoksesta, jos Käyttäjä ei ole luonut yhtään harjoitusohjelmaa tai tehnyt muitakaan toimenpiteitä tilauksen jälkeen. Peruutusoikeus päättyy, kun Käyttäjä tekee ensimmäiset toimenpiteet järjestelmässä tilauksen jälkeen.

9.5 Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

9.6 Maksupalveluna Syke applikaatiossa toimii Google Play ja App Store (iTunes), jotka tilittävät asiakkaiden maksut Palveluntarjoajalle.

Paytrail Oyj, y-tunnus 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830

9.7 Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

10 Laskutus- ja osamaksupalvelu

Palveluntarjoaja tarjoaa lasku- tai osamaksumaksaminen yhteistyössä Collectorin kanssa, joka on Collector Credit AB:n laskupalvelu. Maksutapa mahdollinen enimmillään 2000€ ostoissa. Niihin sovelletaan seuraavia ehtoja: 

 • Lasku erääntyy tilausta seuraavan kuukauden viimeinen päivä, minkä johdosta Käyttäjällä voi olla jopa kuusikymmentä (60) päivää korotonta maksuaikaa. Laskuun lisätään 2,95 euron laskutusmaksu.
 • Kun valitaan laskulla tai osamaksulla maksaminen, voi tilata ainoastaan vakituiseen osoitteeseenne ja Käyttäjän pitää olla täyttänyt kaksikymmentä (20) vuotta tilauksen yhteydessä.
 • Laskun saadessa Käyttäjän tulee valita kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden osamaksun maksamalla vähimmäissumman, joka ilmenee laskustanne. Osamaksun korko on 1,6% kuukaudessa, mikä vastaa 19,20% nimellistä vuosikorkoa. Osamaksulla maksettaessa veloitetaan lisäksi tilinhoitomaksu 2,95 euroa kuukaudessa.
 • Luottotietojen tarkastus tehdään tilauksen yhteydessä. Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista veloitetaan 5 euron muistutusmaksu sekä 1,6% kuukausikorko viivästyneeltä ajalta.

Täydelliset ehdot Collector lasku/osamaksusta seuraavista linkeistä:

 

Tarkemman palvelukuvauksen löydät

http://commerce.collector.se/fi/YKSITYISILLE-/Maksa-laskulla/

Yleiset lasku- ja tililuottoehdot löydät

http://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_FI.pdf

Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot löydät

http://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf

11 Jousto lasku- ja osamaksupalvelu

Jousto lasku- ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla saat kolmekymmentä (30) vuorokautta korotonta maksuaikaa. Ostokseen lisätään 2,90€:n laskutuslisä. Laskun saatuasi Käyttäjä voi päättää maksaako laskun kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90€/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90€/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30-3000 euron ostoksia. Ensimmäisen ostoksen yhteydessä Käyttäjä tekee vahvan sähköisen tunnistautumisen. Palaavana asiakkaana voi tunnistautua helposti puhelimeen lähetettävän kertakäyttöisen koodin avulla. Jokaisen ostoksen yhteydessä tehdään reaaliaikainen ja automatisoitu luottopäätös. Maksutapahtuma ja tietojen välitys tapahtuu aina suojatussa yhteydessä. Lasku toimitetaan sähköpostitse. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com

12 Immateriaalioikeuksien loukkaukset

Palveluntarjoaja vastaa siitä, etteivät Palvelut loukkaa Suomessa voimassa olevia immateriaalioikeuksia. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa vaatimuksesta, joka (a) johtuu Käyttäjän aineistosta; (b) johtuu Palvelun käyttämisestä yhdessä Muun Palveluntarjoajan aineiston tai kolmannen tuotteen kanssa; tai (c) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja Käyttäjän käyttöön ilman erillistä veloitusta tarjottua Palvelua.

13 Henkilötiedot ja niiden käsittely

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Käyttäjään soveltuvat lisäksi mahdollisesti Muun Palveluntarjoajan henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot. Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksen luovuttaa henkilötietoja Muille Palveluntarjoajille Palvelun käytön edellyttämässä laajuudessa.  Käyttäjän henkilötietoja käsitellään tämän sopimuksen sekä Healthfactory Oy:n rekisteriselosteen ehtojen mukaisesti, jotka ovat nähtävillä täällä: [linkki]. Suoramainontaan tai markkinointilupien osalta lisätietoja löytyy edellä mainitusta rekisteriseosteesta ja Palvelun sivuilta.

14 Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Palveluntarjoajan on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

15 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

15.1 Sopimus on voimassa joko määräajan tai kunnes Käyttäjä tai Palveluntarjoaja irtisanoo sen. Käyttäjä voi perua Palvelun vuositilauksen koska tahansa joko sivuston ”Tilin hallinta” -osiosta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Irtisanominen tulee voimaan käynnissä olevan jo maksetun tilauskauden viimeisenä päivänä. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen ja sulkea Käyttäjän tilin koska tahansa, jos Käyttäjä käyttää tai hänen epäillään käyttävän Palvelua väärin. Syke Marketplacesta ostetut digitaaliset tuotteet ovat käytössäsi valmennuksen ajan sekä vielä kaksi (2) kuukautta valmennuksen päättymisestä.

15.2 Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin, jos Käyttäjä rikkoo sopimusehtoja, lakia tai hyvää tapaa eikä ole kohtuullisessa ajassa Palveluntarjoajan kirjallisesti antamasta huomautuksesta huolimatta korjannut sopimusrikkomustaan. Palveluntarjoajalla on myös oikeus irtisanoa tämä sopimus osittain tai kokonaan ilmoittamalla tästä Käyttäjälle kirjallisesti, mikäli Käyttäjä asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan taikka muuten lakkauttaa maksunsa.

15.3 Sopimuksen päättyessä Käyttäjän tiedot säilyvät Palveluntarjoajalla, mutta valmennusohjelmat ja Käyttäjän valmennustiedot voivat poistua riippuen siitä mitä Käyttäjän ja Muun Palveluntarjoajan välillä on sovittu.

16 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

16.1 Palvelu on ensisijaisesti alusta valmentajien ja heidän asiakkaiden asiakassuhteiden hoitoon ja Palveluntarjoaja ei vastaa mistään valmennuksiin liittyvistä haasteista, valmennusten laadusta, ongelmista, riidoista, väärinkäytöistä tai muista vastaavista valmentajien ja heidän asiakkaiden välisistä asioista. Palveluntarjoaja ei kanna vastuuta siitä, että Käyttäjä ei saa tuloksia ohjelmilla, joita Käyttäjä on ladannut/ostanut Syke-palvelusta, tai joita hänelle on luotu Syke-palvelun avulla. Tuloksilla tarkoitetaan mm. painonpudotusta, kunnon kehittymistä, sekä muita fyysisiä, että henkisiä tuloksia, joita kuntoilun avulla voi saada. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjän loukkaantumisista tai sairastumisista.

16.2 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, on Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus Käyttäjälle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on enintään viisitoista (15) prosenttia vaatimuksen aiheuttaneiden Palveluiden hinnasta ja Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

16.3 Vahingonkorvausta voidaan sovitella, mikäli vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä.

16.4 Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluntarjoajasta riippumattomista tietoverkkojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä, eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

16.5 Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

16.6 Kaikki Käyttäjän tähän sopimukseen perustuvat vaatimukset on esitettävä kirjallisesti Palveluntarjoajalle viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun Käyttäjä sai vaatimuksensa perusteesta tiedon.

17 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

17.1 Tähän sopimukseen ja näihin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai Käyttäjän niin halutessa tämän kotipaikan käräjäoikeudessa. Käyttäjä voi saattaa erimielisyyden kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

18 Sopimuksen siirtäminen

18.1 Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta osaksikaan ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus siirtää tämä sopimus toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle Palveluntarjoajan sopimuksen  kohteena oleva liiketoiminta siirtyy. Edellä mainittu ei myöskään rajoita Palveluntarjoajan oikeutta siirtää tähän sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

19 Sopimusehtojen ja palvelujen muuttaminen

19.1 Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palveluntarjoaja kehittää Palveluja jatkuvasti, mistä johtuen käytössä olevien Palvelujen valikoima ja sisältö voivat muuttua. Palveluntarjoajalla on myös oikeus lopettaa Palveluiden tuottaminen. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus irtisanoa tämä sopimus Palveluja tai niiden lopetettua osaa koskevin osin kohdan 15 mukaisesti. 

19.2 Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy uusia sopimusehtoja Palveluntarjoajan ilmoitettua sopimusmuutoksesta, on Käyttäjällä oikeus irtisanoa sopimus. Jos Käyttäjä toimittaa irtisanomisilmoituksen Palveluntarjoajalle kohdan 20.1 mukaisella tavalla vähintään seitsemän (7) päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa, eivät uudet ehdot sido Käyttäjää. Käyttäjä on tällöin uusien ehtojen voimaantuloon asti sidottu vanhoihin ehtoihin. Käyttäjän sopimussuhde päättyy uusien ehtojen tullessa voimaan.

20 Ilmoitukset

20.1 Käyttäjän tulee antaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat ilmoitukset kirjallisesti, faksilla tai sähköpostitse Palveluntarjoajan ilmoittamaan viimeisimpään voimassa olevaan osoitteeseen tai numeroon.