(Kuluttajatoimitusehdot löydät täältä)

Yritystoimitusehdot

1 Soveltaminen ja määritelmät

1.1 Näitä Healthfactory Oy:n (Palveluntarjoaja) yleisiä sopimusehtoja sovelletaan yritysasiakkaille (Yritysasiakas) toimitettuihin palveluihin ja aineistoihin (Palvelu). 

1.2 Yrittäjäasiakkaat käyttävät palveluja pääosin harjoittamaansa elinkeinoa varten tarjoamalla muille Palvelun kuluttaja-asiakkaille (Käyttäjä) muun muassa valmennus ja työhyvinvointipalveluja.

2 Palvelun toimittaminen ja käyttö

2.1 Palvelu on kokonaisuus, johon sisältyy Palveluntarjoajan ja mahdollisten muiden palveluntarjoajien kulloinkin tarjoamia Palveluja.

2.2 Palveluntarjoaja voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Yritysasiakkaiden tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Yritysasiakas vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu sen tuottaman tai tarjoaman Palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, virheistä, viivästymisestä. 

2.3 Lisäksi Yritysasiakas sopii valmennuspalvelujen osalta erillisen sopimuksen Käyttäjän kanssa. Yritysasiakas sitoutuu puolustamaan Palveluntarjoaa kustannuksellaan väitteitä, vaatimuksia ja vahingonkorvauksia vastaan, jotka aiheutuvat siitä, että Yritysasiakas on rikkonut edellä sanottua sopimustaan Käyttäjän kanssa.Yritysasiakkaan on otettava nämä sopimusehdot osaksi sopimustaan Käyttäjän kanssa.

2.4 Työhyvinvointipalvelujen osalta Yritysasiakas tekee erillisen sopimuksen Palveluntarjoajan kanssa käyttäjämääristä, joille palvelu allokoidaan. Työhyvinvointipalveluissa Yritysasiakkaalle määritellään sovittu määrä tunnuksia, joiden perusteella Yritysasiakkaan työntekijät ja muutoin palveluksessa olevat henkilöt voivat hyödyntää Palveluja. Tarjottavia Palveluja voidaan Yritysasiakaskohtaisesti rajata. Työhyvinvointipalvelujen käyttö edellyttää, että työntekijät ja muutoin Yritysasiakkaan palveluksessa olevat henkilöt kirjautuvat Käyttäjiksi Palveluun.

2.5 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn Palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Palveluntarjoaja ei anna mitään takuuta Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoajalla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

2.6 Yritysasiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Yritysasiakas ja kukin Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Yritysasiakas tai Käyttäjä eivät saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun muille käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan kuitenkin poiketa toisistaan.

2.7 Jotkin Palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun Käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Palveluntarjoaja katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

2.8 Jotkin Palvelut edellyttävät, että Käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän tulee myös valita itselleen salasana (Käyttäjätunnus).

2.9 Yritysasiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelua voivat käyttää 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Käyttäjän on annettava vanhempansa tai laillisen huoltajansa tehdä rekisteröinti loppuun puolestaan, ennen kuin Palvelun käyttäminen on mahdollista.

3 Asiakkaan yleiset velvoitteet

3.1 Yritysasiakas hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin Yritysasiakkaan omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä ”sellaisena kuin sen on” - ehdolla ja Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palveluun rajoituksettomaksi ajaksi.

3.2 Massajakelu: Ota yhteyttä info@syketribe.fi jos luot yleisiä ohjelmia (jakolinkkejä tai pdf-tiedostoja), joita jaat yli viidenbkymmenen (50) henkilön massoille, etkä luo näistä henkilöistä asiakkaita valmentajatilillesi. Normaalit lisenssitilit (SYKE Ready ja SYEK Set) on tarkoitettu perinteiseen yksilövalmentamiseen ja ryhmävalmentamiseen, sekä satunnaisten yksittäisten ohjelmien myyntiin ja jakeluun. Kysy tarvittaessa lisätietoja info@syketribe.fi.

3.3 Tarjotessaan Käyttäjille valmennuksia Yritysasiakkaan tulee huolehtia, että valmennuksiin osallistuva vakuuttaa olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä (loukkaantumiset, sairastumiset ja rasitusvammat) ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan vapauttaen samalla valmentajina toimivat muut Yritysasiakkaat ja Palveluntarjoajan vastuusta, ellei pakottavasta laista muuta johdu. Käyttäjän tulee sitoutua tiedottamaan muutoksista terveydentilassaan tai muista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (mm. raskaus, loukkaantumiset, lääkehoito).

3.4 Palveluntarjoaja pyrkii aina toteuttamaan valmennukset turvallisesti ja valmennuksia tarjoavat Yritysasiakkaan tulee sitoutua tekemään tekevät parhaansa riskien minimoimiseksi niin harjoituksissa kuin niiden ulkopuolella. Tästä huolimatta, jokainen Yritysasiakas ja Käyttäjä on ensisijaisesti itse vastuussa siitä, että toteuttaa valmennuksen tehtävät oman terveydentilansa ja kuntonsa sallimissa rajoissa.

4 Yritysasiakkaan toimittama aineisto ja materiaali

4.1 Immateriaalioikeudet Yritysasiakkaan toimittamaan aineistoon ja materiaaliin säilyvät Yritysasiakkaalla, eikä Palveluntarjoajalla ole oikeutta, kopioida, jaella ja muutoin vapaasti hyödyntää käyttää niitä muuhun kuin tämän sopimuksen ja Palvelun mukaisiin tarkoituksiin. Yritysasiakas vastaa antamistaan ohjeista sekä toimittamastaan aineistosta ja materiaalista sekä siitä, ettei niiden käyttäminen loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia taikka muutoin lakia. Ellei erikseen erikseen ole nimenomaisesti toisin sovittu Yritysasiakkaan ja Käyttäjän välisessä sopimuksessa, edellä kuvattu käyttöoikeus jää voimaan myös valmennussuhteen päättymisen jälkeen ja Palveluntarjoajalla ei ole velvoitetta poistaa Käyttäjän treenidataa, valmennusohjelmia tai muuta aineistoa.

5 Palveluja koskevat oikeudet

5.1 Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palveluun ja sen muutoksiin kuuluvat Palveluntarjoajalle, Muille Palveluntarjoajille tai kolmansille. Yritysasiakas saa Palveluun käyttöoikeuden, joka ei ole yksinoikeus ja jonka ehdot määräytyvät näiden ehtojen ja Palvelun mukana mahdollisesti toimitettavien Palveluntarjoajan tarkempien käyttöoikeusehtojen mukaan. Työhyvinvointipalvelussa käyttöoikeus annetaan suoraan Käyttäjille ja Yritysasiakas ei saa itsenäistä käyttöoikeutta.

5.2 Yritysasiakas ja Käyttäjä eivät saa siirtää, vuokrata, myydä tai muuten luovuttaa kolmannelle käyttöoikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei tule ilman perusteltua syytä evätä. Yritysasiakkaalla on oikeus tarjota Palvelua omille Käyttäjilleen käyttöoikeustyypin ehtojen mukaisesti, joiden kanssa tällä on erillinen valmmennusta koskeva sopimussuhde.

5.3 Jos toimitukseen sisältyy Palveluja, joiden käyttöoikeusehdot poikkeavat tässä kohdassa 5 sovituista ehdoista, nämä sovellettavat käyttöoikeusehdot määritellään erikseen joko Palvelun verkkosivuilla tai muutoin kirjallisesti tai Yritysasiakkaan ja Käyttäjän välisessä erillisessä sopimuksessa.

6 Ostaminen SYKE Marketplacesta ja ohjelmakaupasta

6.1 Lähtökohtaisesti ohjelmat ja valmennukset ostetaan Yritysasiakkailta, eikä Palveluntarjoaja ole vastuussa niiden sisällöstä. Mikäli Käyttäjä kuitenkin ostaa Marketplacesta tai Palveluntarjoajan ohjelmakaupasta, niin tällöin myyjänä ja palveluntarjoajana toimii Healthfactory Oy ja sovelletaan seuraavia sääntöjä:

 • Huolimatta siitä, että asiakkaan valmennusta laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen ja ruokavalion muutokseen liittyy aina tiettyjä riskejä. 
 • Käyttäjä vakuuttaa valmennuksen tilaamisella olevansa tietoinen siihen liittyvistä riskeistä ja osallistuu valmennukseen omalla vastuullaan. Käyttäjä hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, relevantti valmentaja (tai SYKE Tribe) eivät vastaa asiakkaalle mahdollisesti syntyvistä vammoista, vahingoista tai allergioista.
 • Asiakkaan tulee itse huolehtia valmennusta varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

7 Käyttöoikeuden estäminen ja rajoittaminen

7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Palveluntarjoajaa taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Palveluntarjoaja voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta. myös estää Yritysasiakkaan tai Käyttäjän pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanoton. 

7.2 Palveluntarjoaja pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

 • Laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;
 • Tietoturvarikkomukset, tietomurrot tai niiden yritykset;
 • Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia tai loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
 • Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja, soveltuvaa lakia tai viranmaismääräyksiä;
 • Muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
 • Virheellisten henkilötietojen antaminen, tai muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;
 • Viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen; 
 • Ohjelmiston koodin kääntäminen (ns. reverse engineering) lukuun ottamatta tilanteita, joissa Palveluntarjoaja tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen); ja
 • Muut vastaavat perustellut syyt.

8 Käyttäjätunnukset

8.1 Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Tunnus perustuu sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle, eikä Käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki Käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli Käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi. Edellä mainittu Käyttäjätunnuksista mainittu koskee myös Yritysasiakkaille työhyvinvointipalveluja varten annettuja koodeja ja tunnisteita. Yritysasiakas vastaa itse kaikista sille Palvelun hyödyntämiseksi allokoiduista koodeista ja tunnisteista.

8.2 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

8.3 Rekisteröityneellä Käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@syketribe.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Palveluntarjoaja kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

9 Hinnat ja maksuehdot, peruutusehdot

9.1 Sopimuksessa mainittuihin hintoihin sisältyvät sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Mikäli arvonlisäveron tai muiden viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, Palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti.

9.2 Ellei Palvelulle ole sovittu sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan Palveluntarjoajan sopimusta tehtäessä voimassa olleen hinnaston mukaisia hintoja.

9.3 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa perimiään hintoja ilmoittamalla tästä ennen muutoksen voimaantuloa. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa erääntyneisiin laskuihin. Mikäli Yritysasiakas ei hyväksy muutosta, sillä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin ilmoittamalla tästä kirjallisesti Palveluntarjoajalla vähintään seitsemän (7) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

9.4 Lähtökohtaisesti Palveluntarjoajan ohjelmakaupasta tehdyissä ostoissa ei ole peruutusoikeutta, koska kyseessä on digitaalinen tuote, jonka Käyttäjä saa kokonaisuudessaan välittömästi käyttöönsä ja voisi hyödyntää materiaaleja tallentamalla ne koneelleen ja tekemällä tämän jälkeen peruutuksen. Syketribe.fi -Palvelun peruuttaminen on mahdollista neljäntoista (14) päivän ajan ostoksesta, jos Yritysaasiakas ei ole luonut yhtään harjoitusohjelmaa, uutta Käyttäjää tai tehnyt muitakaan toimenpiteitä tilauksen jälkeen. Peruutusoikeus päättyy, kun Yritysasiakas tekee ensimmäiset toimenpiteet järjestelmässä tilauksen jälkeen.

9.5 Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

9.6 Maksupalveluna Syke applikaatiossa toimii Google Play ja App Store (iTunes), jotka tilittävät asiakkaiden maksut Palveluntarjoajalle.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

9.7 Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

10 Laskutus- ja osamaksupalvelu

Palveluntarjoaja tarjoaa lasku- tai osamaksumaksaminen yhteistyössä Collectorin kanssa, joka on Collector Credit AB:n laskupalvelu. Maksutapa mahdollinen enimmillään 2000€ ostoissa. Niihin sovelletaan seuraavia ehtoja: 

 • Lasku erääntyy tilausta seuraavan kuukauden viimeinen päivä, minkä johdosta Yritysasiakkaalla voi olla jopa kuusikymmentä (60) päivää korotonta maksuaikaa. Laskuun lisätään 2,95 euron laskutusmaksu.
 • Kun valitaan laskulla tai osamaksulla maksaminen, voi tilata ainoastaan vakituiseen osoitteeseenne ja pitää olla täyttänyt kaksikymmentä (20) vuotta tilauksen yhteydessä.
 • Laskun saadessa tulee valita kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden osamaksun maksamalla vähimmäissumman, joka ilmenee laskustanne. Osamaksun korko on 1,6% kuukaudessa, mikä vastaa 19,20% nimellistä vuosikorkoa. Osamaksulla maksettaessa veloitetaan lisäksi tilinhoitomaksu 2,95 euroa kuukaudessa.
 • Luottotietojen tarkastus tehdään tilauksen yhteydessä. Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista veloitetaan 5 euron muistutusmaksu sekä 1,6% kuukausikorko viivästyneeltä ajalta.

Täydelliset ehdot Collector lasku/osamaksusta seuraavista linkeistä:

Tarkemman palvelukuvauksen löydät
http://commerce.collector.se/fi/YKSITYISILLE-/Maksa-laskulla/

Yleiset lasku- ja tililuottoehdot löydät
http://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_FI.pdf

Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot löydät
http://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf

11 Jousto lasku- ja osamaksupalvelu

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla saat kolmekymmentä (30) vuorokautta korotonta maksuaikaa. Ostokseen lisätään 2,90€:n laskutuslisä. Laskun saatuaan Käyttäjä voi päättää maksaako laskun kokonaan vai osissa. Osamaksulla vot maksaa ostoksen jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90€/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90€/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Ensimmäisen ostoksen yhteydessä tehdään vahva sähköisen tunnistautuminen. Palaavana asiakkaana voi tunnistautua helposti puhelimeen lähetettävän kertakäyttöisen koodin avulla. Jokaisen ostoksen yhteydessä tehdään reaaliaikainen ja automatisoitu luottopäätös. Maksutapahtuma ja tietojen välitys tapahtuu aina suojatussa yhteydessä. Lasku toimitetaan sähköpostitse. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

12 Immateriaalioikeuksien loukkaukset

Palveluntarjoaja vastaa siitä, etteivät Palvelut loukkaa Suomessa voimassa olevia immateriaalioikeuksia. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa vaatimuksesta, joka (a) johtuu Käyttäjän aineistosta; (b) johtuu Palvelun käyttämisestä yhdessä muun Yritysasiakkaan tai palveluntarjoajan aineiston tai kolmannen tuotteen kanssa; tai (c) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja Käyttäjän käyttöön ilman erillistä veloitusta tarjottua Palvelua.

13 Henkilötiedot ja niiden käsittely

Rekisteröitymisen yhteydessä Yritysasiakkaan ja Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Käyttäjään soveltuvat lisäksi Yritysasiakkaan henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot. Yritysasiakkaan on huolehdittava, että Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksen luovuttaa henkilötietoja Palveluntarjoajalle Palvelun käytön edellyttämässä laajuudessa ja rekisteröimiseksi Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Yritysasiakkaan ja Käyttäjän henkilötietoja käsitellään tämän sopimuksen sekä Healthfactory Oy:n rekisteriselosteen ehtojen mukaisesti, jotka ovat nähtävillä täällä: [linkki]. Suoramainontaan tai markkinointilupien osalta lisätietoja löytyy edellä mainitusta rekisteriseosteesta ja Palvelun sivuilta.

14 Ylivoimainen este

14.1 Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Palveluntarjoajan on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

15 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

15.1 Sopimus on voimassa joko määräajan tai kunnes Yritysasiakas tai Palveluntarjoaja irtisanoo sen. Riippumatta valmennuksia tarjoavan Yrtitysasiakkaan ja Käyttäjän välisen sopimuksen sisällöstä, Käyttäjä voi perua Palvelun vuositilauksen koska tahansa joko sivuston ”Tilin hallinta” -osiosta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Irtisanominen tulee voimaan käynnissä olevan jo maksetun tilauskauden viimeisenä päivänä. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen ja sulkea Käyttäjän tilin koska tahansa, jos Käyttäjä käyttää tai hänen epäillään käyttävän Palvelua väärin. Syke Marketplacesta ostetut digitaaliset tuotteet ovat käytössäsi valmennuksen ajan sekä vielä kaksi (2) kuukautta valmennuksen päättymisestä.

15.2 Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin, jos Yritysasiakas tai tämän Käyttäjä rikkoo sopimusehtoja, lakia tai hyvää tapaa eikä ole kohtuullisessa ajassa Palveluntarjoajan kirjallisesti antamasta huomautuksesta huolimatta korjannut sopimusrikkomustaan. Palveluntarjoajalla on myös oikeus irtisanoa tämä sopimus osittain tai kokonaan ilmoittamalla tästä kirjallisesti, mikäli Yritysasiakas asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan taikka muuten lakkauttaa maksunsa.

15.3 Sopimuksen päättyessä Käyttäjän tiedot säilyvät Palveluntarjoajalla, mutta valmennusohjelmat ja Käyttäjän valmennustiedot voivat poistua riippuen siitä mitä Käyttäjän ja Yritysasiakkaan välillä on sovittu.

16 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

16.1 Palvelu on ensisijaisesti alusta Yritysasiakkaiden ja heidän asiakkaiden asiakassuhteiden hoitoon ja Palveluntarjoaja ei vastaa mistään valmennuksiin liittyvistä haasteista, valmennusten laadusta, ongelmista, riidoista, väärinkäytöistä tai muista vastaavista valmentajien ja heidän asiakkaiden välisistä asioista. Palveluntarjoaja ei kanna vastuuta siitä, että Käyttäjä ei saa tuloksia ohjelmilla, joita Käyttäjä on ladannut/ostanut Palvelusta, tai joita hänelle on luotu Palvelun avulla. Tuloksilla tarkoitetaan mm. painonpudotusta, kunnon kehittymistä, sekä muita fyysisiä, että henkisiä tuloksia, joita kuntoilun avulla voi saada. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjän loukkaantumisista tai sairastumisista.

16.2 Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus Yritysasiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on enintään viisitoista (15) prosenttia vaatimuksen aiheuttaneiden Palveluiden hinnasta ja Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

16.3 Vahingonkorvausta voidaan sovitella, mikäli vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä.

16.4 Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluntarjoajasta riippumattomista tietoverkkojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä, eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

16.5 Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

16.6 Kaikki tähän sopimukseen perustuvat vaatimukset on esitettävä kirjallisesti Palveluntarjoajalle viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun Yritysasiakas sai vaatimuksensa perusteesta tiedon.

17 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

17.1 Tähän sopimukseen ja näihin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

18 Sopimuksen siirtäminen

18.1 Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta osaksikaan ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus siirtää tämä sopimus toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle Palveluntarjoajan sopimuksen  kohteena oleva liiketoiminta siirtyy. Edellä mainittu ei myöskään rajoita Palveluntarjoajan oikeutta siirtää tähän sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

19 Sopimusehtojen ja palvelujen muuttaminen

19.1 Yritysasiakas on tietoinen siitä, että Palveluntarjoaja kehittää Palveluja jatkuvasti, mistä johtuen käytössä olevien Palvelujen valikoima ja sisältö voivat muuttua. Palveluntarjoajalla on myös oikeus lopettaa Palveluiden tuottaminen. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus irtisanoa tämä sopimus Palveluja tai niiden lopetettua osaa koskevin osin kohdan 15 mukaisesti. 

19.2 Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Mikäli Yritysasiakas ei hyväksy uusia sopimusehtoja Palveluntarjoajan ilmoitettua sopimusmuutoksesta, on Käyttäjällä oikeus irtisanoa sopimus. Jos Käyttäjä toimittaa irtisanomisilmoituksen Palveluntarjoajalle kohdan 20.1 mukaisella tavalla vähintään seitsemän (7) päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa, eivät uudet ehdot sido Yritysasiakasta. Yritysasiakas on tällöin uusien ehtojen voimaantuloon asti sidottu vanhoihin ehtoihin. Yritysasiakkaan sopimussuhde päättyy uusien ehtojen tullessa voimaan.

20 Ilmoitukset

20.1 Käyttäjän tulee antaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat ilmoitukset kirjallisesti, faksilla tai sähköpostitse Palveluntarjoajan ilmoittamaan viimeisimpään voimassa olevaan osoitteeseen tai numeroon.